دامنه ها

بیش از 2500 پسوند برای انتخاب شما

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

قیمت دامنه ها

قیمت های مناسب برای ساخت وبسایت رویایی شما

شروع از ( سالیانه )

266 تومان

 

org.

شروع از ( سالیانه )

210 تومان

 

net.

شروع از ( سالیانه )

4 تومان

 

ir.

شروع از ( سالیانه )

200  تومان

 

com.

جدول قیمت ها

قیمت تعدادی از پسوندهای سرزمین دامنه های تلگراف هاست با بیش از 2500 پسوند در پایین قرار داده شده

دامنه سال ثبت انتقال تمدید
com. 1 200 تومان 200 تومان 200 تومان
ir. 1 4     تومان 4     تومان 4     تومان
org. 1 266  تومان 266  تومان 266 تومان
us. 1 209  تومان 209  تومان 209  تومان
net. 1 209  تومان 209  تومان 209  تومان
info. 1 269  تومان 269  تومان 269  تومان
co.uk. 1 228  تومان 228  تومان 228  تومان
ca. 1 281  تومان 281 تومان 281  تومان
mobi. 1 225  تومان 225 تومان 225  تومان
me. 1 400  تومان 400  تومان 400  تومان
shop. 1 740  تومان 740  تومان 740  تومان