سرورهای کلاود هتزنر

تلگراف هاست دریچه ای برای امنیت و قدرت و سرعت شماست

cx11-کلاود رم 2
 • 2 گیگا بایت رم
 • 1vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 20 گیگ فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 59.700 تومان قیمت
cxp11-سرور کلاود رم 2 و 2 هسته
 • 2 گیگا بایت رم
 • 2vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 40 گیگ فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 83.700 تومان قیمت
سرور های کلاد هتزنر -cx11-کلاود رم 2 هلسینکی
 • 2 گیگا بایت رم
 • 1vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 20 گیگ فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 59.700 تومان قیمت
cx21-کلاود رم 4
 • 4 گیگا بایت رم
 • 2vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 40 گیگ nvme فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 118.700 تومان قیمت
CPX21- سرور کلاود رم 4 و 3 هسته
 • 4 گیگا بایت رم
 • 3vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 80 گیگ nvme فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 165.700 تومان قیمت
سرور های کلاود هتزنر -cx22- کلاود رم 4 هلسینکی
 • 4 گیگا بایت رم
 • 2vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 40 گیگ nvme فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 118.700 تومان قیمت
cx31-کلاود رم 8
 • 8 گیگا بایت رم
 • 2vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 80 گیگ nvme فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 275.200 تومان قیمت
CPX31- سرور کلاود رم 8 و 4 هسته
 • 8 گیگا بایت رم
 • 4vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 160 گیگ nvme فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 297.200 تومان قیمت
cx41-کلاود رم 16
 • 16 گیگا بایت رم
 • 4vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 160 گیگ nvme فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 385.400 تومان قیمت
CPX41-سرور کلاود رم 16 و 8 هسته
 • 16 گیگا بایت رم
 • 8vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 240 گیگ nvme فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 550.400 تومان قیمت
cx51-کلاود رم 32
 • 32 گیگا بایت رم
 • 8vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 240 گیگ nvme فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 840.000 تومان قیمت
CPX51-سرور کلاود رم 32 و 16 هسته
 • 32 گیگا بایت رم
 • 16vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 240 گیگ nvme فضای هارد
 • 20 ترابایت ماهانه ترافیک
 • آلمان هتزنر-فنلاند -هلسینکی لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • فول آپشن (کامل) پنل تحت وب
 • 1,203.000 تومان قیمت