هاست اشتراکی سیپنل

تلگراف هاست دریچه ای برای امنیت سرویس های شماست

هاست 1 گیگ
 • 1 گیگا بایت

  فضا

 • 15 گیگا بایت
  ترافیک
 • 4 عدد
  افزودن دامنه
 • نامحدود
  ایمیل
 • نامحدود
  دیتابیس
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • cpanel
  کنترل پنل
 • هتزنر آلمان
  دیتا سنتر
 • 8,700 تومان

  قیمت ماهانه
هاست 2 گیگ
 • 2 گیگا بایت فضا
 • 25 گیگا بایت ترافیک
 • 6 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 14,500 تومان قیمت ماهانه
هاست 3 گیگ
 • 3 گیگا بایت فضا
 • 35 گیگا بایت ترافیک
 • 8 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 18,800 تومان قیمت ماهانه
هاست 4 گیگ
 • 4 گیگا بایت فضا
 • 45 گیگا بایت ترافیک
 • 9 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 21,200 تومان قیمت ماهانه
هاست 5 گیگ
 • 5 گیگا بایت فضا
 • 60 گیگا بایت ترافیک
 • 9 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 23,400 تومان قیمت ماهانه
هاست 6 گیگ
 • 6 گیگا بایت فضا
 • 75 گیگا بایت ترافیک
 • 11 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 25,500 تومان قیمت ماهانه
هاست 8 گیگ
 • 8 گیگا بایت فضا
 • 105 گیگا بایت ترافیک
 • 12 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 41,500 تومان قیمت ماهانه
هاست 10 گیگ
 • 10 گیگا بایت فضا
 • 120 گیگا بایت ترافیک
 • 15 عدد افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 45,400 تومان قیمت ماهانه